Chinese Individual Restaurant Awards

Best Creative Restaurant

Le Patio & La Famille 

Yan Xi Hu 
Qiao Jiang Nan 
Yun Men Jin Cui Gai Nian 

Beijing Yan 

Join our Social Media Community!

#GlobalCuisineAwards  #GCA

Copyright © GlobalCuisineAwards. All-Rights Reserved.